top of page

Dental Clinic / Tandartspraktijk

Dental Clinic / Tandartspraktijk

Medical Dent Esthetics

One More Reason to Smile

Dental Clinic / Tandartspraktijk

Our
Services

Cosmetic Dentistry/ Cosmetische tandheelkunde

Transform your smile with precision at Medical Dent Esthetics, where Cosmetic Dentistry meets artistry. Our seasoned professionals specialize in crafting radiant smiles through personalized treatments, including precision veneers, dental implants, and crowns. Whether enhancing aesthetics or restoring function, we tailor each solution to unveil your unique beauty and confidence.

Transformeer je glimlach bij Medical Dent Esthetics, waar Cosmetische Tandheelkunde samensmelt met kunst. Onze ervaren professionals zijn gespecialiseerd in het creëren van een stralende glimlach met op maat gemaakte behandelingen, waaronder  facings, implantaten en kronen. Of het nu gaat om het verbeteren van esthetiek of het herstellen van de functie, we passen elke oplossing aan om jouw unieke schoonheid en zelfvertrouwen te onthullen.

Tooth Restoration / Tand restauratie

Our approach focuses on preserving your natural smile through meticulous care. From expertly crafted fillings to precision inlays, our conservative dentistry techniques aim to restore and protect your teeth with minimal intervention. Trust our skilled team to provide personalized solutions that prioritize the longevity and aesthetics of your dental health.

Ontdek de kunst van Conservatieve Tandheelkunde bij Medical Dent Esthetics. Onze benadering richt zich op het behoud van jouw natuurlijke glimlach door zorgvuldige behandeling. Van vakkundig vervaardigde vullingen tot precieze inlays, onze conservatieve tandheelkunde technieken hebben tot doel jouw tanden te herstellen en te beschermen met minimale ingreep. Vertrouw op ons ervaren team voor gepersonaliseerde oplossingen die de levensduur en esthetiek van jouw tandheelkundige gezondheid prioriteren.

Endodontics / Wortelkanaalbehandeling

Explore precise Endodontic care at Medical Dent Esthetics, where our experienced dentists specialize in advanced root canal treatments. Dedicated to preserving your natural teeth, we perform meticulous procedures to address infections and alleviate discomfort. Trust our skilled team for effective and comfortable root canal treatments, providing personalized solutions to ensure the longevity and health of your teeth.

Bij Tandartspraktijk Medical Dent Esthetics in Amsterdam kunt u alle wortelkanaalbehandelingen pijnvrij laten uitvoeren. Bij hevige kiespijn is het mogelijk dat u deze behandeling, die ook wel bekend staat als endodontologie, moet ondergaan. Dit is noodzakelijk als het levende gedeelte van uw kies, de pulpa, dusdanig ontstoken is dat onze ervaren tandarts de zenuw dient te verwijderen. Hierdoor bent u verlost van de pijn en wordt ook een mogelijke ontsteking rond het wortelpunt voorkomen.

Omdat veel mensen huiverig zijn voor een wortelkanaalbehandeling is het goed om te weten dat de tandarts u zo goed en zorgvuldig door het proces zal begeleiden.

Dental Prosthetics / Volledige en gedeeltelijke prothese

Experience personalized Dental Prosthetics at Medical Dent Esthetics, where our skilled dentists specialize in crafting full and partial dentures. Our team of prosthetists, under the guidance of our experienced dentists, combines artistry and precision to create custom prosthetic solutions. From full dentures that restore your entire smile to partial dentures seamlessly integrated with your natural teeth, trust our dental experts for comprehensive prosthetic care. Rediscover comfort and confidence with dentures meticulously designed by our skilled dentists.

Ervaar gepersonaliseerde Tandprothetiek bij Medical Dent Esthetics, waar onze ervaren tandartsen gespecialiseerd zijn in het vervaardigen van volledige en partiële protheses. Hiervoor werken we nauw samen met een uitstekend tandtechnisch laboratorium op korte afstand van de praktijk. Van volledige protheses die je hele glimlach herstellen tot partiële protheses naadloos geïntegreerd met je natuurlijke tanden.Herontdek comfort en zelfvertrouwen met protheses die zorgvuldig zijn ontworpen door onze ervaren team.

Periodontics / Parodontologie

Our dedicated team specializes in advanced Periodontics, addressing gum issues with precision. From routine care to specialized treatments, we ensure your gums are healthy, ensuring a radiant and confident smile.

Ons team is gespecialiseerd in parodontologische behandelingen.

In sommige gevallen kan de tandvleesontsteking (gingivitis) doorslaan naar de omliggende weefsels van de tand (het parodontium). De ontsteking kan dan het kaakbot aantasten, op dat moment spreken we van parodontitis. Bij parodontitis breekt het kaakbot af, waardoor er diepe pockets ontstaan. Een pocket is de ruimte tussen tand en tandvlees. In en gezonde situatie is een pocket maximaal 3 mm diep. Op het moment dat het kaakbot wordt aangetast kunnen er pockets ontstaan tot wel 8 mm onder het tandvlees.

Je kan je voorstellen dat er veel plaque en tandsteen in een pocket kan blijven zitten, omdat je er zelf niet goed bij kunt komen. Tijdens een behandeling door de tandarts, wordt er ook altijd gekeken of er pockets aanwezig zijn.

Parodontitis kan goed behandeld worden door de tandarts. Op het moment dat de pockets goed gereinigd zijn en schoon blijven met behulp van ragers en de (elektrische) tandenborstel, kunnen de pockets weer reduceren. Het tandvlees zal weer mooi strak rond het kaakbot komen te liggen, echter kan het kaakbot niet terug groeien.

Preventive Care / Preventieve zorg

At Medical Dent Esthetics, we prioritize your oral well-being through proactive Preventative Care. Our dedicated team emphasizes regular check-ups, professional cleanings, and personalized oral hygiene guidance. By fostering preventive measures, we aim to safeguard your smile from potential issues, ensuring lasting dental health. Trust us to partner with you in maintaining a healthy, radiant smile for years to come.

Bij Medical Dent Esthetics stellen we jouw mondgezondheid voorop met  preventieve zorg. Ons  team legt de nadruk op regelmatige controles, professionele reinigingen en persoonlijke begeleiding in mondhygiëne. Door preventieve maatregelen te stimuleren, streven we ernaar jouw glimlach te beschermen tegen mogelijke problemen en zorgen we voor een gezond gebit! Vertrouw op ons als uw partner in het behouden van een gezonde, stralende glimlach voor de komende jaren.

Dental Implants / Implantaten

Rediscover a complete smile with Implants at Medical Dent Esthetics. Our skilled Implantologist specializes in implant dentistry, offering cutting-edge solutions for missing teeth. From single-tooth implants to full-mouth reconstructions, our expert seamlessly blends art and science to restore both function and aesthetics. Trust the expertise of our Implantologist for personalized implant treatments that enhance your confidence and redefine your smile.

Herontdek een complete glimlach met Implantaten bij Medical Dent Esthetics. Onze ervaren Implantoloog is gespecialiseerd in implantologie en biedt geavanceerde oplossingen voor ontbrekende tanden. Van enkele implantaten tot volledige mondreconstructies, combineert onze implantoloog  kunst en wetenschap om zowel functie als esthetiek te herstellen. Vertrouw op de expertise van onze Implantoloog voor gepersonaliseerde implantaatbehandelingen die jouw zelfvertrouwen vergroten en jouw glimlach opnieuw vormgeven.

Dental Emergency / Spoed

Emergency Dental Care at Medical Dent Esthetics is here when you need it most. Our experienced team understands that dental emergencies can happen anytime. Whether it's severe tooth pain, a knocked-out tooth, or any urgent dental issue, our dedicated team is ready to provide prompt and compassionate care. Trust us for immediate attention, effective treatment, and relief from dental emergencies. Your oral health is our priority in times of urgency.

Heeft u een spoedtandarts in Amsterdam nodig? In dat geval kunt u altijd bij Medical Dent Esthetics terecht binnen onze ruime openingstijden doordeweeks. Ons team staat voor u klaar om tandheelkundige hulp te bieden in geval van acute pijn en spoed. Om behandeld te worden door een spoedtandarts dient u altijd eerst telefonisch contact op te nemen om een afspraak in te plannen.

Our Team

Dr. A. Perez D.M.D

Tandarts / Implantoloog

Bigregistratienummer: 39064577102

Dr. A Perez D.M.D is a dentist specialized in Implantology. He obtained his diploma as 'Certificat Hospitalier d'Implantologie Orale et de Chirurgie Pre-Implantaire de L'Hôpital Saint Antoine (Paris).' Dr. A Perez took over the practice from a colleague who retired.

At Medical Dent Esthetics, you can also receive services in General Dentistry, Pediatric Dentistry, Periodontics, Implantology, and Aesthetic Dentistry. The French Consulate in Amsterdam recommends Dr. Perez as a healthcare provider for French residents in the Netherlands. Find more information on www.consulfrance-amsterdam.org.

Dr. A. Perez D.M.D

Bigregistratienummer: 39064577102

Dr. A Perez D.M.D is een tandarts gespecialiseerd in Implantologie. Hij behaalde zijn diploma als 'Certificat Hospitalier d'Implantologie Orale et de Chirurgie Pre-Implantaire de L'Hôpital Saint Antoine (Parijs).' Dr. A Perez heeft de praktijk overgenomen van een collega die met pensioen is gegaan.

Bij Medical Dent Esthetics kunt u ook terecht voor Algemene Tandheelkunde, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Implantologie en Esthetische Tandheelkunde. Het Franse Consulaat in Amsterdam beveelt Dr. Perez aan als zorgverlener voor Franse inwoners in Nederland. Meer informatie is te vinden op www.consulfrance-amsterdam.org.

Viktoria

d0705b9c-0631-4719-8f12-46d42d1b87bb.JPG

Hoofdassistente & preventie / Head Assistant & Prevention

Anita 

Praktijkmanager / Practice Manager

Liudmila 

Tandartsassistente / Dental Assistant

IMG_2002.JPG

Patients
Recommending

Sonja Yona

Dr. Perez is een hele professionele tandarts. Hij werkt super nauwkeurig en geeft altijd de beste adviezen. Ik ben uiterst tevreden over deze tandarts!! (google review)
Contact
bottom of page